Андрей Новаков организира конкурс за устойчива и иновативна градска мобилност в Област Русе. Спечелилите пътуват до Европейския парламент в Брюксел

 

 

В търсене на нов поглед към градската мобилност и свежи идеи за справяне с предизвикателствата, по време на Европейската година на младежта, евродепутатът Андрей Новаков в партньорство с Русенски университет „Ангел Кънчев“ избират да чуят гласа на младите хора. Конкурсът на тема: „Устойчива и иновативна мобилност в градовете – думата имат младите“ ще даде възможност на младежки отбори да представят по атрактивен начин с 3-минутни видеа, своите предложения за политики и мерки за подобряване на градската мобилност, както и младежки инициативи за повишаване ангажираността на младите с темата.

В конкурса могат да участват ученици на възраст 16+ години, студенти, докторанти и млади учени от учебни заведения на територията на Област Русе. Те ще се състезават в четири тематични области: Устойчива и иновативна градска мобилност; Интелигентен и устойчив автомобилен транспорт в градовете; Ефективна и устойчива градска логистика на товарните превози; Безопасност на движението в градовете.

Градовете са безспорно един от двигателите на съвременната икономика. По данни на Европейската комисия 70% от населението на континента е съсредоточено в градовете, а прогнозите са до 2050 г. броят му да достигне почти 84%. Градските жители все по-често се сблъскват със замърсяване на въздуха, шум, пътни инциденти, задръствания, затруднения с паркирането и други негативни ефекти, свързани с транспорта в по-големите населени места. Едно от най-сериозните предизвикателства в наши дни е преходът от удобството и комфорта на автомобилите към по-екологични, устойчиви и интелигентни транспортни решения. Същевременно в ежедневието ни навлизат и набират скорост широк набор от иновативни форми на мобилност, транспортни услуги и средства, които изискват нормативна регламентация с цел безопасното им интегриране и използване от хората.

Изпратените от участниците материали ще се оценят от експертно жури и най-добре представилите се отбори ще имат възможността да посетят Европейския парламент в Брюксел.
Важни срокове:

Срок за записване на отборите за участие: 30.06.2022 г.
Срок за изпращане на видеоматериалите: 30.09.2022 г.
За контакт: 0887 786 294 – Лилия Илиева, сътрудник на евродепутата Андрей Новаков liliya.ilieva@andreynovakov.eu

Регламент на конкурса:

Кой може да участва? Ученици на възраст 16+ години, студенти, докторанти и млади учени от учебни заведения на територията на Област Русе.

Регламент:
• Кандидатите участват в отбори с ментор, отговорен за всеки отбор. Състав на отборите: по 4 участници и 1 ментор .
• Всеки отбор избира една или част от темите, описани по-долу, и подготвя 3-минутно видео с предложения за политики и мерки за подобряване на съответния аспект от градската мобилност, както и младежки инициативи за повишаване ангажираността на младите с темата

Теми:
1. Устойчива и иновативна градска мобилност
– По-устойчив, екологосъобразен и интелигентен обществен транспорт – в т.ч. зарядна инфраструктура и инфраструктура за алтернативни горива, иновативни услуги и повишаване атрактивността на обществения транспорт, ускоряване на дигитализацията, предизвикателства и конкурентоспособност на сектора; умни системи за управление на трафика; приложение на новите технологии и услуги за декарбонизация на транспорта; въздействия на пандемията COVID-19 върху обществения транспорт.

– По-удобни и атрактивни форми на активна мобилност и микромобилност, в т.ч. велосипеден транспорт, електрически велосипеди, тротинетки, скутери, сегуей и др., ходене – развитие, инфраструктура, по-ефективни и иновативни услуги за гражданите; смарт приложения; въздействия на пандемията COVID-19 върху активната мобилност.

– Мерки, инициативи и работещи решения за справяне с предизвикателствата пред градската мобилност в т.ч. замърсяване, задръствания, достъпност, безопасност, паркиране, нарастване на електронната търговия и др. – политики/мерки на ЕС и на местно ниво, нови цифрови решения за регулиране достъпа на автомобили в градските зони; въвеждане на зони с ниски емисии, качество и обществено приемане на мерките за градска мобилност – включване на гражданите и заинтересованите страни

2. Интелигентен и устойчив автомобилен транспорт в градовете
– По-чист и енергийно ефективен автомобилен транспорт – в т.ч. лични превозни средства, таксиметров транспорт и др. услуги; зарядна инфраструктура и инфраструктура за алтернативни горива, политики/мерки на ЕС и на местно ниво, за насърчаването му (в т.ч. финансови стимули); споделена мобилност – нормативна уредба, политики/мерки на ЕС и на местно ниво, предизвикателства; интелигентна и свързана мобилност – автономни превозни средства – предизвикателства, инвестиции, нормативна регулация.

3. Ефективна и устойчива градска логистика на товарните превози
– Ефективна и нискоемисионна градска логистика на товарните превози и доставки в крайната отсечка (т.нар. „последна миля“/“последен километър“) – по-ефективно разпределение на товари и стоки, споделяне на данни между заинтересованите страни, мултимодалност, центрове за консолидиране на товарите, иновативни решения за доставка (в т.ч. доставки с велосипед, електрически превозни средства и др.)

4. Безопасност на движението в градовете
– Безопасност на движението – в т.ч. защита на уязвимите участници в градското движение (хора с увреждания, възрастни граждани, жени, майки с деца и др.), инфраструктура, сигурност, по-приобщаващ транспорт в градовете, методи и инициативи за повишаване безопасността на движението в градовете, информационни кампании за гражданите.

Подготвените видеоматериали се изпращат на liliya.ilieva@andreynovakov.eu в срок до 30.09.2022 г. Те ще бъдат оценени от експертно жури и най-добре представилите се отбори ще бъдат наградени на церемония през есента на 2022 г.

Награди: най-добре представилите се според журито 4 отбора ще посетят Европейския парламент в Брюксел.

Регистрация на участниците:
Регистрацията на отборите се извършва в срок до 30.06.2022 г. по е-mail на: liliya.ilieva@andreynovakov.eu като за всеки участник в отбора се посочва следната информация:
– Три имена
– Възраст
– Учебно заведение, клас/курс, специалност и факултет/тема на дисертация (ако е приложимо)
– Телефон за контакт
– Три имена на ментор на отбора (учител/докторант/преподавател)
– Телефон за контакт на ментора
– Тема на отбора

Важни срокове:
Срок за записване на отборите за участие: 30.06.2022 г.
Срок за изпращане на видеоматериалите: 30.09.2022 г.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Евродепутатът Андрей Новаков обявява конкурс под надслов „Моята предприемаческа идея за област Враца“, спечелилите пътуват до Брюксел

В Европейската година на младежта българският евродепутат от групата на ЕНП Андрей Новаков обявява конкурс на тема „Моята предприемаческа идея за област Враца“. Конкурсът цели насърчаване и развитие на предприемаческия дух сред младите хора във Врачанска област. Право на участие в конкурсната надпревара имат над 16-годишни ученици и студенти.

Партньори в инициативата са Община Враца, Община Козлодуй, Община Бяла Слатина, Община Оряхово, Община Мизия, Младежки център – Враца, Младежки дом – Враца.

Участниците следва да представят своите предприемачески идеи в четири направления – култура и туризъм; климат и околна среда; образование и обучение; цифровизация. Съставът на отборите е от петима души – 4 участници и 1 ментор (учител/преподавател). Отборът от ученици или студенти следва да изпрати своята предприемаческа идея в рамките на 3-минутно видео на имейл: mariya.doncheva@andreynovakov.eu до 12 септември 2022 г.

Основни критерии за оценка са иновативност, реалистичност на предприемаческата идея, устойчивостта й във времето, оценка на риска, обвързаността й с устойчивото развитие на Врачанска област, както и успешното й представяне.

Събитието по представяне на предприемаческите идеи и награждаване ще се състои на 8 октомври 2022 г. Специално сформирано за целта жури ще определи победителите.

Наградата в четирите подгрупи ще бъде посещение на Европейския парламент в Брюксел.

За контакт: 0884 800031 – Мария Дончева, сътрудник на евродепутата Андрей Новаков mariya.doncheva@andreynovakov.eu


Регламент на конкурса:

Очакват се предприемачески идеи в сферата на култура и туризъм; климат и околна среда; образование, обучение; цифровизация.

Право на участие в конкурса имат над 16-годишни ученици и студенти.

Състав на отборите: по 4 участници и 1 ментор (учител/преподавател).

Отборът представя своята предприемаческа идея в рамките на 3-минутно видео, като изтъкне устойчивостта й във времето, възможните рискове и самоиздръжка.

Всеки отбор посочва имената, годините, класа или курса, учебното заведение на участниците, както и имената на учителя или преподавателя, имейл адрес за контакт.

Проектите не следва да са участвали в други състезателни форми и да са обвързани с договор за авторски права към трети лица.

Критерии за оценка:

– Иновативност

– Реалистичност на предприемаческата идея

– Устойчивост във времето

– Оценка на риска

– Идеята е обвързана с устойчивото развитие на Врачанска област

– Представяне на предприемаческата идея пред публика

Краен срок за изпращане на видеата: 12 септември 2022 г. (имейл: mariya.doncheva@andreynovakov.eu)

Наградата за най-добрите отбори ще бъде посещение на Европейския парламент в Брюксел.

Събитието по представяне на предприемаческите идеи и награждаване ще се състои на 8 октомври 2022 г. Специално сформирано за целта жури ще определи победителите.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Андрей Новаков призовава за промяна в предложението на ЕК за включване на морския транспорт в Схемата на ЕС за търговия с емисии

Транспортът е сред секторите с най-яростна конкуренция на световния пазар и Европа не може да си позволи да загуби позиции заради стремежа да опази климата, особено ако усилията за това не са споделени от всички участници в сектора на глобално ниво. Това заяви в Брюксел българският евродепутат Андрей Новаков на заседание на Транспортната комисия, посветено на реформите от законодателния пакет на ЕС за опазване на климата „Готови за цел 55“. В него ЕК иска да се разшири обхватът на Схемата на ЕС за търговия с емисии и в нея да бъде добавен морският транспорт. Намерението на ЕК е да бъдат включени 100% от емисиите от морски курсове, направени в рамките на ЕС и половината от емисиите от превози към и от страни извън Съюза. Предложението на Новаков е това съотношение да бъде редуцирано наполовина и в Схемата да бъдат включени не 100%, а 50% от емисиите, генерирани от превозите на стоки по море в рамките на Евросъюза.

„Опазването на климата е глобална цел и тя трябва да бъде следвана еднакво интензивно в целия свят“, заяви Новаков. „За всички е ясно, че няма как да намалим вредните емисии до 2030 г., без да проведем реформа в абсолютно всеки вид транспорт. Морският сектор по принцип подкрепя промените и включването в Схемата на ЕС за търговия с емисии, но само при координиран подход и стратегия, която отговаря не само на екологичната, но и на икономическата логика“, заяви Новаков. „Длъжни сме да гарантираме, че каквито и промени да наложим, за да подобрим климатичните условия на планетата, няма да навредим на икономическите условия и конкурентоспособността на Европа.“

Схемата на ЕС за търговия с емисии е създадена през 2005 г. с цел да се намалят емисиите парникови газове от енергоемки промишлени отрасли, като в резултат за последните 16 години те са намалели с над 40%. През лятото на 2021 г. ЕС повиши амбициите в областта на климата и се ангажира за намаляване на емисиите с най-малко 55% до 2030 г. чрез секторни реформи и мерки, обединени в пакет „Готови за цел 55“. Пакетът включва различни законодателни предложения, сред които включване на емисиите от морския транспорт в Схемата, постепенно премахване на безплатни квоти за емисии на въздухоплаването, повече финансиране за модернизация и иновации и др. Освен това ЕК предлага да се създаде нова самостоятелна схема за търговия с емисии за сградите и автомобилния транспорт.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Андрей Новаков е преизбран за координатор в Регионалната комисия на Европарламента

Европейската народна партия избра за втори път българския евродепутат от ЕНП/ГЕРБ Андрей Новаков за координатор в Комисията по регионално развитие на Европейския парламент. Позицията на координатор е ключова, защото той отговаря пряко за линията на политическата група в съответната сфера и следи нейните приоритети да бъдат защитени във всяко законодателно предложение.

Комисията по регионално развитие е една от най-многобройните в Европейския парламент и включва 82-ма представители от всички политически групи. Тя има отношение към теми и проблеми от знаково значение за България, сред които правилата и условията за управление на средствата от ЕС, планиране и управление на инвестициите в регионално развитие и териториално сближаване, отделянето на средства за спешно преодоляване на негативните последици от Ковид пандемията (REACT-EU) и Фонда за справедлив преход към въглеродно-неутрална икономика.

По правило политическите групи определят свои координатори във всяка парламентарна комисия. Това са депутати с опит, които се ползват с доверието на своите колеги и на практика са „посланици“ на политическото семейство в съответната комисия. Заедно с другите координатори, определени от останалите политически групи, те решават множество въпроси от политически и технически характер, включително за мобилизирането на съответната група при важни гласувания, за избора на вносители на законодателни предложения и др.

Андрей Новаков е член на Европейския парламент за втори пореден мандат. Той е избиран последователно в шест поредни години да представлява Европарламента в преговорите за годишния бюджет на ЕС. Освен координатор в Комисията по регионално развитие, той участва в още три парламентарни комисии – Комисията по бюджети (BUDG), Комисията по транспорт и туризъм (TRAN), и Комисията по бюджетен контрол (CONT).

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Андрей Новаков: Половината от колите втора употреба в Европа са с манипулирани километражи

Европейската комисия въвежда единна система за обмен на данни за пробега от годишните технически прегледи на леките автомобили, създадена по предложение на българския евродепутат от ГЕРБ /ЕНП/ Андрей Новаков като мярка за подобряване на пътната безопасност в Европа. Платформата вече функционира. Тя е доброволна, безплатна е и е отворена за подаване на информация от всички държави-членки, за да бъде проследено техническото състояние на леките автомобили, които се препродават в ЕС.

По време на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург Андрей Новаков призова страните от ЕС, включително България, да се присъединят към системата за обмен на данни. Той цитира независими изследвания и анализи, според които средната възраст на леките автомобили в Европа е 11 години, а 50% от продаваните коли втора употреба са с манипулирани данни за пробег. По думите му техническата изправност на превозните средства е основен фактор за предотвратяване на пътно-транспортни произшествия и активното ползване на системата от всички държави-членки ще спомогне за подобряване на условията за пътна безопасност в целия Европейски съюз.

За момента данните в единната платформа са достъпни за властите и контролните органи в страните от ЕС, но амбицията е платформата да бъде надградена и с публичен потребителски модул, който да позволява на всеки човек да проверява в реално време дали данните от километража на автомобил, предложен за продажба, съответстват на информацията от проведените годишни технически прегледи в съответната държава.

Във вторник Европарламентът прие резолюция, с която амбицията за постигане на нулева смъртност по пътищата до 2050 г. За да бъде постигната тази цел, евродепутатите искат по-строги мерки за пътна безопасност, като например ограничение на скоростта до 30 км/ч и нулева толерантност към шофирането в нетрезво състояние. В резолюцията се отбелязва, че годишно по пътищата на ЕС загиват около 22 700 души, а около 120 000 биват тежко ранени.

Андрей Новаков е член на Европейския парламент за втори пореден мандат. Сектор „Транспорт“ заема важно място в работата му, като в годините досега той се ангажира трайно със защита на националния интерес и позицията на българските шофьори в дебата за европейското законодателство „Пакет Мобилност“. Единната безплатна система за обмен на данни от километражите на леките автомобили е разработена като негов пилотен проект пред Европейската комисия през 2018 г. и е финансирана от ЕС с 300 000 евро.  Новаков е също координатор на ЕНП в Комисията по регионално развитие и участва в още три парламентарни комисии – Комисията по бюджети (BUDG), Комисията по транспорт и туризъм (TRAN), и Комисията по бюджетен контрол (CONT).

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

ЕК започва проверки след сигнал на Андрей Новаков за неправомерни глоби на български шофьори

Европейската Комисия ще предприеме действия към държавите, които неправомерно налагат глоби на шофьорите на товарни автомобили и изискват от тях да доказват с документ къде са извършили своята регулярна седмична почивка. Това се казва в писмо от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен до българския евродепутат от ПП ГЕРБ /ЕНП/ Андрей Новаков.

През месец юли Новаков сезира Еврокомисията по повод многобройни сигнали от потърпевши български шофьори, глобени с хиляди евро заради липса на документ, с който да докажат пред националните власти, че са извършили седмичната си почивка извън превозното средство.

През 2020 г. ЕС въведе законодателния пакет „Пакет Мобилност 1“, който налага допълнителни регулации в международните товарни превози и условията за работа на водачите на камиони. Регламентът забранява на товарните шофьори да спят в кабините на превозните средства и изисква регулярна седмична почивка за водачите в подходящи условия и с установени стандарти за настаняване и хигиена. В официалното тълкуване на разпоредбата Европейската комисия отбелязва изрично, че шофьорите не са длъжни да доказват къде са прекарали тази почивка и властите в отделните страни-членки не могат да изискват от тях документи за това.

В писмото си до Андрей Новаков председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се ангажира ресорните служби да извършат проверка и да влязат в контакт с властите в държавите-членки, от които има получени сигнали. Конкретен резултат по предприетите действия се очаква максимално скоро.

Андрей Новаков е член на Европейския парламент за втори пореден мандат. Той е координатор на ЕНП в Комисията по регионално развитие и участва в още три парламентарни комисии – Комисията по бюджети (BUDG), Комисията по транспорт и туризъм (TRAN), и Комисията по бюджетен контрол (CONT). Сектор „Транспорт“ заема важно място в неговата работа на евродепутат, като в годините досега той се ангажира трайно със защита на националния интерес и позицията на българските шофьори в дебата за европейското законодателство, известно с името „Пакет Мобилност“. През 2019 г. е избран за председател на Европейската ЖП Асоциация “Rail Forum Europe“. Неведнъж се е застъпвал за проблемите на авиосектора, особено в контекста на осигуряване на средства за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията COVID-19.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Андрей Новаков поиска над половин милиард евро повече в бюджета на ЕС за 2022 г.

Българският евродепутат Андрей Новаков внесе предложение за изменения в европейския бюджет за догодина на стойност над 524 млн. евро. Промените засягат ключови европейски политики и целят осигуряване на допълнително финансиране в областите с най-наболяла необходимост от подкрепа за възстановяване на икономиката и укрепване на системите за сигурност, защита и превенция от измами.

Новаков депозира предложенията си в Бюджетната комисия на Европарламента, като в тях настоя за увеличение на средствата в 20 направления. Сред тях са допълнителни средства за инфраструктура за цифрови услуги, киберсигурност и внедряване и съвместимост на цифрови технологии; насърчаване на МСП; подкрепа дейността на ключови европейски структури като Европейската прокуратура, ОЛАФ, Европол и звената за гранична защита. В поисканите бюджетни изменения се предвижда също увеличение на средствата за ключови програми на ЕС, сред които „Хоризонт Европа“,  „Творческа Европа” и InvestEU. В предложенията си Новаков настоява и за повече средства за Еразъм+, които ще позволят в програмата да участват 80 хил. души повече от досега.

Предложенията на Андрей Новаков ще бъдат гласувани в бюджетната комисия на Европалрламента в края на месеца. Предстоят преговори по измененията в тристранен формат с участието още на Комисията и Съвета, като се предвижда финалното гласуване на бюджета на ЕС за 2022 г. в Европейския парламент да бъде през месец ноември.

Press conference REGI – Committee on Regional Development – Conclusion of inter-institutional negotiations for the Common Provisions Regulation

Андрей Новаков е член на Европейския парламент за втори пореден мандат. През последните пет години той е част от преговорния екип на Европарламентa за ежегодните бюджети на Европейския съюз. Освен че работи по Общия регламент за управлението на средствата от ЕС, той бе докладчик по пакета REACT-EU за мерките за преодоляване на последиците от кризата с COVID-19. Той е координатор на ЕНП в Комисията по регионално развитие и участва в още три парламентарни комисии – Комисията по бюджети (BUDG), Комисията по транспорт и туризъм (TRAN), и Комисията по бюджетен контрол (CONT).

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Андрей Новаков: Еврокомисията трябва да побърза и да каже ще допусне ли празни камиони да кръстосват Европа и да замърсяват въздуха

С писмо до ЕК евродепутатът призова за прозрачност и яснота за бъдещето на Пакет Мобилност I

Европейската комисия трябва да побърза и да се произнесе дали ще остави в сила спорните разпоредби в Пакет Мобилност I, заради които товарните камиони са длъжни да се връщат у дома на всеки осем седмици. За това призова евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ Андрей Новаков в писмо до европейския комисар по транспорта Адина Вълян и вицепрезидента на Европейската комисия, отговарящ за Зелената сделка, Франс Тимерманс.

Всички български представители в Транспортната комисия на ЕП, включително депутати от различни политически сили, са единодушни за националния интерес по този регламент. България защитава позицията, че приетите разпоредби са в противоречие със Зелената сделка и че те нарушават основния принцип за свободно движение на хора и стоки в ЕС. Регламентът се оспорва от девет страни-членки с аргумента, че блокира конкуренцията в транспортния сектор. Писмото до Европейската комисия, инициирано от българския евродепутат, е подкрепено от 67 евродепутати от девет държави-членки.

През месец февруари, повече от половин година след окончателното приемане на Пакет Мобилност I, Еврокомисията обяви резултатите от проучване за ефектa върху околната среда от прилагането му. Изследването доказа, че задължителното връщане на превозното средство на всеки 8 седмици е вредно за климата и ще предизвика 1,9 млн. допълнителни пътувания и увеличение с 2,9 млн. тона емисии на CO2 през 2023 г. То потвърди и тезата, залегнала в основата на позицията на държавите-противници на регламента, че Пакет обилност I ще влоши пазара, ще доведе до задръствания по границите извън Шенген и ще удвои сегашното време на изчакване.

„Тук става дума за две неща – защита на националния интерес и правата на българските шофьори и превозвачи, но и последователност в прилагането на европейските политики като цяло. Не може да се борим за намаляване на въглеродните емисии и в същото време да допускаме празни камиони да обикалят континента и да замърсяват въздуха. Ред е на Европейската комисия да предложи работещо решение по този въпрос“, коментира Новаков.

Андрей Новаков е евродепутат от 2014 г., когато става най-младият член на ЕП (2014 – 2019) и един от най-младите в историята на институцията. Понастоящем той е координатор в Комисията по регионално развитие на ЕП и участва в още три парламентарни комисии – Кoмисията по бюджети (BUDG), Комисията по транспорт и туризъм (TRAN) и Комисията по бюджетен контрол (CONT).

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Андрей Новаков става ЕНП докладчик за отпускане на помощ за съкратени пилоти и служители от авиобранша

Евродепутатът от ЕНП / ГЕРБ Андрей Новаков е определен за докладчик в сянка за предоставянето на подкрепа за съкратени работници в авиосектора, загубили работата си в следствие на съкращения заради пандемията COVID 19. Това е едно от ключовите досиета в бюджетната комисия на Европарламента, чрез което се предоставя финансиране в размер на 5 млн. евро за помощ и професионална реализация на съкратени служители от самолетния гигант KLM. Средствата се отделят по Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ).

По правило ЕФПГ може да се използва при съкращения на над 500 работници от една компания или когато голям брой работници са съкратени в определен сектор в един или в няколко съседни региона. Това е причината до момента да няма българска компания, допустима за помощ по този фонд. Предстои Новаков да проведе срещи с представители на авиационния бранш в страната за обсъждане на средата и проблемите на сектора с акцент възможности за подкрепа и преодоляване на ефектите от пандемията. Досега той е работил и по други доклади за финансова подкрепа по Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, сред които за компании като AlItalia, Caterpillar (Белгия), Mory-Ducros (Франция) и др.

Пандемията от COVID-19 се отрази драстично на въздушния транспорт поради ограниченията за пътуване и безпрецедентния спад в пътническите полети. През април 2020 г. международният пътнически трафик спадна с 98,9% в сравнение с април 2019 г. и 64% от въздухоплавателните средства в света бяха на земя, което представлява най-голямото свиване в историята на въздухоплаването. В следствие на намалените приходи, много авиокомпании бяха принудени да уволнят работници или да обявят несъстоятелност.

Андрей Новаков е евродепутат от 2014 г., когато става най-младият член на ЕП (2014 – 2019) и един от най-младите в историята на институцията. Понастоящем той е координатор в Комисията по регионално развитие на ЕП и участва в още три парламентарни комисии – Кoмисията по бюджети (BUDG), Комисията по транспорт и туризъм (TRAN) и Комисията по бюджетен контрол (CONT).

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

България получава над половин милиард евро от Спасителния план на ЕС до 2022 г.

Андрей Новаков ще отговаря за европейското законодателство, което позволява страната ни да получи още 692 млн. евро към вече действащите оперативни програми. Българският евродепутат от ЕНП / ГЕРБ е съвносител и преговарящ за промените в регламента за целия Европейски съюз.

По предварителни изчисления на Европейската комисия България получава над половин милиард евро към европрограмите от настоящия програмен период чрез инструмента на ЕС за преодоляване на последиците от кризата REACT-EU. Средствата са за преодоляване на негативните последици от пандемията. Те ще са насочени към предприятия, фирми, публични институции. „Най-важно днес е 7-годишният бюджет на ЕС да бъде приет още тази есен“, заяви Новаков, който е координатор в Комисията по регионално развитие и член в бюджетната комисия на ЕП. България вече работи активно по създаването на съответните грантови схеми. Реалистичният сценарий е механизмите да бъдат готови в рамките на няколко месеца. По този начин, когато финансирането е налице, процедурите могат да стартират и средствата да стигнат до хората още преди края на годината.

Средствата ще бъдат на разположение през 2021 г., но искането на Новаков е страните-членки да могат да ги възстановят и със задна дата. Тоест България да може да финансира такива проекти със собствени средства и да възстанови 100% от разходите за тях по късно. Изискването е те да бъдат конкретно за преодоляване на икономическите ефекти от пандемията и да са в синхрон с водещите приоритети за насърчаване на МСП, дигитализация, Зелена трансформация.

Към момента прогнозното финансиране по многогодишната финансова рамка за България е 16,7 млрд. евро. То включва средства от Кохезионната политика, директни плащания, Фондът за справедлив преход, посветен на политиките по декарбонизация, средства по Програмата за развитие на селските райони, миграция и сигурност. „България е една от общо 4-те държави, които получават повече средства за Кохезионна политика в сравнение с 2014-2020 г. Вноската ни в бюджета на ЕС за целия период 2021-2027 г. се изчислява на 3,3 млрд. евро, което категорично оборва всички опасения, че страната ни може да е „донор“ в ЕС“, заяви Новаков.

Андрей Новаков е евродепутат от 2014 г., когато става най-младият член на Европейския парламент (2014 – 2019) и един от най-младите в историята на институцията. Понастоящем той е координатор в Комисията по регионално развитие на ЕП и участва в още три парламентарни комисии – Комисията по бюджети (BUDG), Комисията по транспорт и туризъм (TRAN), и Комисията по бюджетен контрол (CONT).

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail