Творческа Европа - програма на Европейския съюз за културния и творческия сектор, 2014-2020 г.

Сподели добрите възможности

За програмата

 

 

Какво е програма  „Творческа Европа“?

 „Творческа Европа“ е рамкова програма на Европейската комисия за подпомагане на секторите в областта на аудио-визията и културата. Тя се явява продължение на предишните програми „Култура“ и „Медия“ и разполага с бюджет от 1,460 милиарда € (с 9% повече, от предшествениците си).

Програмата е създадена, за да засили капацитета на европейските сектори на културата и творчеството, като ги подпомогне да работят на транснационално и международно равнище. Програмата цели насърчаване разпространението на културните и творческите произведения и мобилността на хората на изкуството на международната сцена. Наред с това, „Творческа Европа“ цели да подобри достъпа до европейските културни и творчески произведения и да разшири техния обхват към нова и по-широка публика. В допълнение, тя допринася за иновации и творчество в областта на културата.

 

Програма  „Творческа Европа“ е насочена към проекти, които целят:

 • Развиване на умения, компетентности и ноу-хау, включително как да се постигне адаптиране към цифровите технологии
 • тестване на иновативни подходи, развиващи умения сред аудиторията
 • тестване на нови бизнес и управленски модели
 • създаване на възможност за международно сътрудничество и развитие на кариерата в ЕС и извън него
 • улесняване на достъпа до професионални възможности
 • организиране на международни културни дейности, като например туристически събития, изложби, борси и фестивали
 • подкрепа разпространението на европейската литература
 • стимулиране на интереса към и подобряване на достъпа до европейските културни и творчески произведения.

 

Кои предприятия подкрепя програма  „Творческа Европа“?

Организации, работещи в секторите на културата и творчеството могат да вземат участие, като нарпимер:

 • независими аудиовизуални продуцентски компании
 • Издатели или издателски къщи
 • европейски организации (например частни фирми, организации с нестопанска цел, асоциации, благотворителни организации, фондации, общини, кметства и т.н.)
 • търговски представители или компании, специализирани в маркетинга или лицензирането на филми
  продуцентски компании.

Частни лица не могат да кандидатстват.

 

Към кои държави е насочена програма  „Творческа Европа“?

 

Програмата „Творческа Европа“ е достъпна за културните и творческите организации от държавите-членки на ЕС, както и за страни извън ЕС. При условия на спазване на определени условия относно Европейското икономическо пространство и Европейската политика за добросъседство, кандидатът / потенциални кандидатки  страни също могат да участват в програмата на равни начала с държавите-членки. Следните държави извън ЕС, са допустими:

Албания
Босна и Херцеговина
Република Македония
Грузия
• Исландия
• Израел*
• Норвегия
Молдова
Черна гора
Сърбия
Украйна

Повече информация за допустими страни може да се намери в таблицата на страни извън ЕС, както и в ръководствата на всяка конкретна покана за представяне на предложения.

* Израел условно участва в програмата от 2017 г. Окончателният подбор на проекти подлежи на подписване и уведомяването спрямо споразумението с ЕС за участието им в програмата „Творческа Европа“ преди решенията за отпускане на средства за тези проекти да са приети.

Бенефициенти

Приоритети

  • Подпрограма „Култура“: Европейски платформи за култура

  • Приоритети

   За какво служат те?

   Платформи за оператори в сферата на културата, насърчаващи изгряващи артисти и стимулиращи европейски програми за културни и художествени произведения.

   Какво подкрепя програмата?

   Осигурява финансова подкрепа за европейски платформи, които извършват следните видове дейности:

   • Насърчаване на мобилността и открояването на творци и хора на изкуството - по-специално онези от тях, които са с липса на изяви на международната сцена.
    Стимулиране на автентични общоевропейски програми за култура и артистични дейности с оглед улесняване на достъпа до извъневропейски културни произведения чрез международни турнета, събития, изложби, фестивали и други видове дейност.
   • Спомагане за развитие на публиката и осигуряване на прозрачност относно европейските ценности и културно многообразие.

   Кой може да участва?

   Организации, работещи в секторите на културата и творчеството могат да вземат участие. Частни лица не могат да кандидатстват.

    

    

    

  • Управляващ орган

   Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA)

  • Полезна информация

   По-подробна информация за процеса на кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Европейската изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и културен обмен (EACEA), както и в поканите за кандидатстване, раздел предложения или от информационните бюра на програма „Творческа Европа“.

  • Info iconКандидатствай тук!
  • Подпрограма „Култура“: Европейски проекти за сътрудничество

  • Приоритети

   За какво е?

   „Творческа Европа“ подкрепя транснационални проекти за сътрудничество, включващи културни и творчески организации от различни страни, които участват в програмата.

   Тя има за цел да подобри достъпа до европейската култура и творчески произведения както и да насърчи иновациите и творчеството.

   Какво подкрепя?

   Проекти за трансгранично сътрудничество между културните и творчески организации в рамките на ЕС и извън него. Проектите могат да обхващат един или повече от културните и творческите сектори и могат да бъдат интердисциплинарни.

   Осигурено е финансиране за два типа проекти:

   • проекти за сътрудничество от малък мащаб (ръководител на проекта и най-малко двама други партньори)
   • проекти за сътрудничество в големи мащаби (ръководител на проекта и най-малко пет други партньори)

   Максималната продължителност за всички проекти е 48 месеца.

   Кой може да участва?

   Могат да участват организации, работещи в секторите на културата и творчеството.

   Физически лица не могат да участват.

   По-подробна информация за участие може да намерите в ръководството за кандидатстване, както и от интернет страницата на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и Изпълнителната агенция (EACEA), и информационните бюра на програма „Творческа Европа“.

    

    

    

  • Управляващ орган

   Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA)

  • Полезна информация

   По-подробна информация за процеса на кандидатстване е налична на уебсайта на EACEA, както и в раздела с поканите за предложения и от информационните бюра на „Творческа Европа“.

  • Info iconКандидатствай тук!
  • Подпрограма „Медии“: Европейски Филмов Форум

  • Приоритети

   За какво е?

   Европейският филмов форум е платформа за структуриран диалог между политиците и аудиовизуалния сектор. Тя стартира през 2015. Целта на форума е да информира сектора на текущия политически дневен ред, и се консултира с него по съществуващите нужди

   Защо е необходима?


   Въпреки, че компетентността в областта на аудиовизуалните политики е предоставена  предимно на националните институции, ЕС може да помогне на европейските произведения да спечелят публика в цяла Европа и извън нея. По този начин, ЕС подкрепя търговския успех и многообразието на аудиовизуалните предложения в Европа.

   ЕС може да направи предложения и да предложи финансиране чрез обезпечаването на подпрограма МЕДИА. Европейският филмов форум помага да се гарантира, че предприетите мерки са правилни за индустрията.

   Как работи?

   Европейската комисия организира конференции и семинари на филмовите и телевизионни пазари и събития в Европа. Правителствените служители, експерти, ръководители на проекти и представители на филмови, телевизионни и развлекателни индустрии вземат участие в дискусиите.

   Подробности за предстоящите заседания на Европейския филмов форум са на разположение на интернет страницата на единен цифров пазар.

   Кои са основните теми за дискусия

   • Финансиране на филми
   • Промотиране на европейски филми
   • Таланти и творчество
   • Цифрови иновации
   • Промени в ТВ индустрията

   Къде мога да намеря повече информация?

   За повече информация за форума, посетете уебсайта на Единния цифров пазар.

    

    

    

    

  • Управляващ орган

   Единния цифров пазар

  • Полезна информация

   Подробности относно предстоящия Европейски филмов форум може да намерите на сайта на Единния цифров пазар.

  • Info iconКандидатствай тук!
  • Подпрограма „Медии“: Развитие на аудиторията

  • Приоритети

   За какво е предназначена програмата?

   За да се стимулира интересът и подобряването на достъпа до европейските аудио-визуални произведения, по-специално чрез събития, насърчаване на филмовата грамотност и фестивали.

   Какви дейности подкрепя програмата?

   Творческа Европа за проекти за развитие на аудиторията включва подкрепа за насърчаване на филмова грамотност и събития за развитие на аудиторията. Насърчаването на филмовата грамотност включва сътрудничество между отделни инициативи за подобряване на тяхната ефективност и европейско измерение.

   За целите на развитие на публиката, програмата подкрепя инициативи, които са насочени към програмирането на успешните ненационални, европейски филми чрез платформи за разпространение, както и дейности, свързани с тяхното промотиране.

   Кой може да участва?

   Всички европейски организации (например частни фирми, организации с нестопанска цел, асоциации, благотворителни организации, фондации, общини, кметства и т.н.), установени в страна, участваща в някоя от подпрограмите на „Медия“ и притежавани пряко или чрез мажоритарно участие от граждани на тези държави.

   Частни лица не могат да участват.

   По-подробна информация за процеса на кандидатстване е предоставена на уебсайта на EACEA.

  • Управляващ орган

   Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура Изпълнителната агенция (EACEA).

  • Полезна информация

   По-подробна информация за участие е на разположение в насоките за специални покани за представяне на предложения, както и от интернет страницата на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура Изпълнителната агенция (EACEA), и информационните бюра на програма „Творческа Европа“.

  • Info iconКандидатствай тук!
  • Подпрограма „Медии“: Подкрепа за разпространение

  • Приоритети

   За какво е?

   Творческа Европа предлага възможности на европейски организации за увеличаване на разпространението на европейски филми, както и насърчаване развитието на връзките между секторите на производство и разпространение.

   Какво подкрепя програмата?

   Възможности съществуват в три основни области:

   • Селективна подкрепа, за групи от дистрибутори за насърчаване на художествени произведения
   • Автоматична подкрепа, включваща генерирането на потенциален фонд и неговото реинвестиране в копродукция, придобиване на права за разпространение и популяризиране на ненационални европейски филми.
   • Подкрепа за търговски агенти, включваща генерирането на потенциален фонд и неговото реинвестиране в търговски агенти, на базата на тяхното изпълнение, за по-нататъшно реинвестиране в нови европейски филми

   Кой може да участва?


   Селективните и автоматични възможности за подпомагане са отворени за европейски кино / театрални разпространители. 

   Подкрепата за търговски представители е отворена за компании, специализирани в маркетинга или лицензирането на филми.

   И в двата случая организациите трябва да са собственост, пряко или чрез мажоритарен дял, от граждани на държавите членки на ЕС или друга държава, участваща в подпрограма „Медии“ и регистрирана в една от държавите членки на ЕС.

   Частни лица не могат да кандидатстват за финансиране.

   Как да кандидатствам?

   По-подробна информация за процеса на кандидатстване е предоставена на уебсайта на EACEA, който съдържа подробна информация за кандидатстване към:

    

  • Управляващ орган

   Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

  • Полезна информация

   По-подробна информация за участие е на разположение в насоките за специални покани за представяне на предложения, както и от интернет страницата на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA), и информационните бюра на програма „Творческа Европа“.

    

  • Info iconКандидатствай тук!
  • Подпрограма „Медии“: Онлайн разпространение

  • Приоритети

   За какво е?


   Програма „Творческа Европа“ предоставя подкрепа за транснационален маркетинг, промотиране на търговски марки и разпространение на европейски аудиовизуални услуги и услуги за видео по поръчка.

   Целта е да се насърчат иновационните дейности и да се изпробват нови начини на разпространение, за да се подобри разпространението и достъпа до европейски аудиовизуални произведения.

   Какво подкрепя програмата?

   Финансирането съществува за три основни типа дейности:


   1. Подкрепа за услугите от тип видео по поръчка (VOD)
   2. Подкрепа за разработването на пакети "On Line Ready"
   3. Подкрепа за иновативни, многоплатформени издания

    

   Кой може да участва?


   Те са предназначени за облагодетелстване на европейските професионалисти в аудиовизуалната индустрия, включително производители, дистрибутори, търговски представители, изложители и собственици на авторски права, както и доставчици на услуги.

   Кой може да участва?

    

   Онлайн възможностите за разпространение са достъпни за юридически лица, като частни компании, организации с нестопанска цел, сдружения и др.), Установени в една от страните, участващи в подпрограма подпрограма „Медии“. Организацията трябва да бъде собственост (пряко или чрез мажоритарно участие) на граждани на държави, които отговарят на условията.


   Частни лица не могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ.

   Как да кандидатствам?

   По-подробна информация за процеса на кандидатстване можете да намерите на уебсайта на EACEA.

    

    

    

    

  • Управляващ орган

   Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA)

    

  • Полезна информация

   По-подробна информация за участието е предоставена в насоките за конкретни покани за представяне на предложения, както и в уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) и в бюра на програма „Творческа Европа“.

  • Info iconКандидатствай тук!
  • Подпрограма „Медии“: Достъп до пазари - рамка

  • Приоритети

   За какво служи програмата?

   Творческа Европа предлага възможности на европейски организации за по-добър достъп до пазарите чрез различни средства, включително борси, които помагат за разпознаваемостта на творбите и за по-добро разпространение на произведенията.

   Какво подкрепя програмата?

   Съществуват възможности за инициативи, които осигуряват:

   • Достъп до физическите пазари
   • Онлайн инструменти за професионалисти (като база данни за програми или разработването на инструменти)
   • Общоевропейски промоционални дейности 

   Те могат да бъдат под формата на отделни дейности (единични действия) или множество дейности (рамка).

   Инициативи в областта на видео по заявка, цифровизацията на аудио-визуални произведения, както и цифрови платформи за разпространение не са допустими за участие.

   Кой може да участва?

   Възможностите са достъпни за широк кръг от европейски организации, въпреки това частни лица, не могат да участват.

   Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура предлага подробна информация за възможностите за единични дейности и множество дейности (рамка).

   Как да кандидатствам?


   По-подробна информация за процеса на кандидатстване ще намерите на уебсайта на EACEA, както и в указанията за специални покани за предложения и информационни бюра на програма „Творческа Европа“.

    

    

  • Управляващ орган

   Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

  • Полезна информация
  • Info iconКандидатствай тук!
  • Подпрограма „Медии“: Развитие на единични проекти и пакетно финансиране

  • Приоритети

   За какво е програмата?

   Програма „Творческа Европа“ предоставя възможности за продуцентите на филми да създадат европейски аудио-визуални произведения с потенциал да се разпространяват в Европейския съюз и извън него, както и да улеснят европейското и международно сътрудничество.

   Какво поддържа програмата?

   Възможностите за развитие, независимо дали са за единични проекти или серия от 3-5 проекта, имат за цел да подкрепят анимация, творчески документални филми,  художествени проекти за кино излъчване, телевизионни предавания или цифрово разпространение.

   Кой може да участва?

   Съществуват възможности за независими аудиовизуални производствени компании, които са били законно учредени в продължение на най-малко 12 месеца (за единични проекти) или 36 месеца (пакетно финансиране) и които могат да докажат опит в областта.

   Частните лица не могат да кандидатстват за отпускане на безвъзмездна помощ.

   Как да кандидатствам?

   По-подробна информация за процеса на кандидатстване е предоставена на уебсайта на EACEA.

    

    

  • Управляващ орган

   Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

  • Полезна информация

   По-подробна информация за участие е на разположение в указанията относно специални покани за представяне на предложения, както и от интернет страницата на EACEA и информационни бюра на „Творческа Европа“.

    

  • Info iconКандидатствай тук!
  • Подпрограма „Медии“: Разработване на видео игри

  • Приоритети

   За какво е програмата?

   Програма „Творческа Европа подпомага развитието на видео игри, с цел да се подобри конкурентоспособността на европейската индустрия за видео игри чрез увеличаване на капацитета за разработване на продукти с висок потенциал на разпространение, както в ЕС, така и извън него.

   Какво поддържа програмата?

   Програма „Творческа Европа" подкрепя концепции за видео игри или проекти, които в сравнение с масовите творби:

   • са оригинални, новаторски, творчески, и културно многообразни
   • подобряват културната идентичност и наследство на Европа
   • са високо интерактивни и  с разказвателен елемент
   • са амбициозни по отношение на геймплей, потребителско изживяване и художествено изразяване

   Продуктите същевременно трябва да притежават надеждна търговска перспектива, както и потенциал за достъп до европейския и международен пазар.

   Кой може да участва?

   Възможностите са отворени за продуцентски компании. Кандидатите трябва:

   • да бъдат в състояние да докажат, че са произвели търговско разпространена видео игра в последните две години
   • да представят отчет за продажбите
   • притежават мнозинството от правата върху проекта, за който кандидатстват

   Частни лица, групи от предприятия и юридически лица, действащи в обществен интерес не могат да кандидатстват за отпускане на безвъзмездна помощ.

   По-подробна информация за процеса на кандидатстване е предоставена на уебсайта нa EACEA.

    

  • Управляващ орган

   Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

  • Полезна информация

   По-подробна информация за участие е на разположение в насоките за специални покани за представяне на предложения, както и от интернет страницата на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA), и информационните бюра „Творческа Европа".

  • Info iconКандидатствай тук!
  • Подпрограма „Медии“: Международни фондове за копродукции

  • Приоритети

   За какво е програмата?

   Програмата „Творческа Европа" предоставя възможности за финансиране, за да се улесни създаването на международни копродукции и за укрепване на движението и разпространението на аудио-визуални произведения,  подкрепени в етапа на производство.

   Какво поддържа програмата?

   Управлението на средствата за международни копродукции - включително предоставянето на финансова подкрепа на допустими трети лица- за следните проекти:

   • Производство на игрални филми, анимации и документални филми, с минимална дължина от 60 минути, предназначени за кино разпространение
   • Изпълнение на конкретна стратегия за разпространение, за да се подобри разпространението на поддържаните творб

   Кой може да участва?

   Международни фондове за съвместни продукции, установени в страна участничка в подпрограма „Медии", чиято основна дейност е подкрепата на международни копродукции и е била активна в областта в продължение на най-малко 12 месеца.


   Частни лица не могат да кандидатстват за стипендия.  

   Как да кандидатствам?

   По-подробна информация ще намерите на страницата на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

    

    

  • Управляващ орган

   Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

  • Полезна информация

   По-подробна информация за участие е на разположение в насоките за специални покани за представяне на предложения, както и от интернет страницата на изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA), и офисите на програма „Творческа Европа".

  • Info iconКандидатствай тук!
  • Подпрограма „Медии“: Достигането до публиката - Кино мрежи

  • Приоритети

   За какво е програмата?

   Програмата „Творческа Европа" подкрепя инициативи, които насърчават работата в мрежа на европейските премиерни кина и прожекцията на ненационални европейски филми в тези кина.

   Какво поддържа програмата?

   Мрежови инициативи на кината са предназначени за подкрепа на:

   • Прожекции на ненационални европейски филми в кината от собствениците на киносалони и оператори.
   • Разработване на образователни и разяснителни дейности за млади кинолюбители.
   • Разработване на нови бизнес модели, включително и използването на иновативни начини за разпространение за да се увеличи гледаемостта и аудиторията на европейски филми
   • Създаване и укрепване на мрежата на европейските собственици на киносалони в разработването на общи действия от този тип.
   • Въвеждане на цифровото кино сред изложителите.

   Кой може да участва?

   Група на кината - мрежи - разработване на съвместни дейности в областта на прожекциите и насърчаване на европейски филми.

   Как да кандидатствам?

   По-подробна информация за процеса на кандидатстване е предоставена на уебсайта на EACEA.

    

    

    

  • Управляващ орган

   Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

  • Полезна информация

   По-подробна информация за участие е на разположение в насоките за специални покани за представяне на предложения, както и от интернет страницата на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA), и офисите на програма „Творческа Европа".

  • Info iconКандидатствай тук!

Сподели добрите възможности